Stadgar

 

STADGAR för FÖRENINGEN LADIES CUP-GUBBPOKALEN

antagna 2 december 1982 (med ändringar 1990-91, 2007, 2017)

§ 1 Föreningen Ladies Cup-Gubbpokalens ändamål är att bereda möjlighet för de

Ändamål Lidingöbor (kvinnor som män) som fyllt 35 år att bibehålla och utveckla intresset för motion och fysisk träning. I detta syfte skall den anordna tävlingar i skilda idrottsgrenar under kamratliga former.

 

§ 2 Tävlingsverksamheten sker under det gemensamma namnet

Medlems- MOTIONSPOKALEN. För att täcka dess kostnader skall utgå en avgift medlemsavgift som bestäms vid föreningens årsmöte.

§ 3 Föreningen utser ordförande och huvudledare jämte två eller tre ledare för

Styrelsen Ladies Cup och två eller tre ledare för Gubbpokalen som bildar föreningens styrelse. Inom styrelsen utses kassör. Ordförande skall vara sammankallande.

§ 4 Ordförande och huvudledaren åligger

Ordf/huvud-ledarens uppgifter

-    att kalla till föreningens möten
-    att se till att det av årsmötet fastställda programmet genomföres
-    att svara för verksamhetens kontakt utåt
-       att initiera rekrytering av medlemmar och
-       att avgöra till dem hänskjutna tvistemål vid tävlingarna.
-       att vara firmatecknare för föreningen, liksom kassören men var för sig.

§ 5 Kassören åligger

Kassörens uppgifter
-     att se till att medlemmarna betalar sina avgifter
-     att sköta och bokföra föreningens in- och utbetalningar
-       att vid årsmötet avge preliminär ekonomisk redogörelse för årets verksamhet och
-       att efter kalenderårets (verksamhetsårets) slut avge slutlig ekonomisk redogörelse.
-       att vara firmatecknare för föreningen liksom ordförande men var för sig.

§ 6 Föreningen utser inom sig en revisor jämte ersättare för denne.

Revisor Revisorn åligger
att efter verksamhetsårets slut granska föreningens räkenskaper och däröver avge yttrande till styrelsen (utsändes med årsberättelse till medlemmarna senast april månad).

 

§ 7 Årsmötet skall hållas före årsskiftet. Följande ärenden skall förekomma:

Möten
-    Muntlig redogörelse för årets verksamhet.
-       Val av ordförande, huvudledare samt övriga styrelsemedlemmar, revisor jämte ersättare för denne.
-       Val av valberedning.
-       Fastställande av program för nästkommande år med utseende av ledare för de olika tävlingsgrenarna.
-       Fastställande av avgifter.
-       Tävlingsbestämmelser.
-       Behandling av motioner som skall vara inlämnade till styrelsen senast den 1 oktober.
-       Av medlemmarna väckta övriga frågor.

Efter tävlingsperiodens slut skall anordnas en årsfest med prisutdelning och dans. Om intresse härför finns bör även en enkel sammankomst förekomma under våren.

§ 8 Det vid årsmötet fastställda programmet skall innehålla:

Tävlingsprogran
-    Datum för de olika tävlingarna.
-    Uppgifter om ansvariga grenledare.
-       Eventuella kommittéers utseende.
-       Klassindelning.
-       Poängberäkning.
-       Uppgift gällande årsavgiftens inbetalande.

§ 9 För varje tävlingsgren skall finnas minst två  ansvariga grenledare. Det åligger

Grenledare dem
-       att se till att alla erforderliga förberedelse blir gjorda i god tid
-       att utfärda kallelse till tävlingen ifråga
-       att svara för tävlingens genomförande
-       att avlämna resultatlistor för de olika klasserna
-       att sammanställa och förvara gjorda erfarenheter till hjälp för tillträdande grenledare och
-       att föreslå eventuell efterträdare.

För kontinuitetens skull bör minst en av ledarna för varje gren kvarstå under nästkommande år.

§ 10 Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen kan endast ske

Beslut vid årsmötet. Härför fordras 2/3 majoritet. För övriga beslut gäller enkel majoritet. Föreningsmöte är beslutsmässig när minst 10 medlemmar är närvarande vid mötet. Styrelsemöte är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande; i fråga som gäller enbart Ladies Cup eller enbart Gubbpokalen skall respektive pokals ledare vara ense om beslutet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>